ค้นหาข้อมูลบุคลากร
 
 
รายชื่อบุคลกร ( เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 )
 
จำนวนทั้งหมด 1909 คน
แสดงลำดับที่ 1 ถึง 20
ลำดับที่
ชื่อ - นามสุกล
ตำแหน่ง
เลขประจำตัว
หน่วยงาน
สังกัด
ประเภท
1
นาย สิทธิ์ ธีรสรณ์ รองศาสตราจารย์
2519
ภ.การจัดการการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ข้าราชการ
2
นางสาว วงศ์ผกา วงศ์รัตน์ อาจารย์
1652
ภ.วิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ข้าราชการ
3
นาย โสฬส จิวานุวงศ์ อาจารย์
3725
ภ.วิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ข้าราชการ
4
นาย ศักดา จันทร์ทอง ช่างเทคนิคชำนาญงานพิเศษ
2774
ภ.วิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ข้าราชการ
5
นาย วิชัย กิจวัทวรเวทย์ รองศาสตราจารย์
0929
ภ.วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ข้าราชการ
6
นาย อรรถวุทธิ์ รื่นเริงใจ วิศวกรชำนาญการ
3439
สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ข้าราชการ
7
นาย ปริวัฒน์ ปาจีนบูรวรรณ์ อาจารย์
2087
ภ.คณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ข้าราชการ
8
นางสาว ธนวรรณ พาณิชพัฒน์ รองศาสตราจารย์
3521
ภ.วิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ข้าราชการ
9
นางสาว ฐิติยา แซ่ปัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3508
ภ.วิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ข้าราชการ
10
นาย ชัยวัฒน์ วามวรรัตน์ อาจารย์
3507
ภ.วิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ข้าราชการ
11
นางสาว ลักษณา กันทะมา อาจารย์
3344
ภ.วิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ข้าราชการ
12
นาย พุทธพร ส่องศรี อาจารย์
3580
ภ.วิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ข้าราชการ
13
นาย นพพร รัตนช่วง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3784
ภ.วิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ข้าราชการ
14
นางสาว ศิรประภา เปรมเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3520
ภ.วิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ข้าราชการ
15
นาง จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ รองศาสตราจารย์
3516
ภ.วิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ข้าราชการ
16
นางสาว นันทนา เลิศประสบสุข รองศาสตราจารย์
3504
ภ.ศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ข้าราชการ
17
นาย รามิล กาญจันดา อาจารย์
3501
ภ.ศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ข้าราชการ
18
นาง วรรณี เนียมหอม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3050
ภ.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ข้าราชการ
19
นางสาว มยุรี ถนอมสุข รองศาสตราจารย์
2898
ภ.พลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ข้าราชการ
20
นางสาว วงเดือน พลับจะโปะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
2242
สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ข้าราชการ