จันทร์, เมษายน 23, 2018

ปฏิทินโครงการ

ปฏิทินโครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมเช้าศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน
ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

หมายเหตุ

เดือนมิถุนายน  2554

-  มหาวิทยาลัยฯทำหนังสือสอบถามรายชื่อคณะกรรมการโครงการ ฯ จาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ
ประจำปีการศึกษา 2555

 

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2554

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ครั้งที่ 1/2554

 

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2554

วันสุดท้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดส่งคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการให้มหาวิทยาลัยฯ

เบอร์โทรสาร
034-281097

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2554

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ครั้งที่ 2/2554

 

วันจันทร์ที่ 26 - 30 กันยายน 2554

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ

  1. ประชาสัมพันธ์โครงการฯให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม –
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2554

  1. โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ
  2. นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกลงทะเบียนสมัครออนไลน์ทีhttp://dbkps.kps.ku.ac.th/quota_moral/

และพิมพ์ใบสมัครเพื่อส่งผ่านโรงเรียนให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาคัดเลือก

 

วันจันทร์ที่ 21 – 30 พฤศจิกายน
2554

  1. อนุกรรมการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาคัดเลือกนักเรียน
  2. อนุกรรมการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสอบสัมภาษณ์นักเรียน

     เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าสอบสัมภาษณ์กับมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

 

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2554

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดส่งรายชื่อพร้อมใบสมัคร (ตัวจริง และตัวสำรอง)
ให้กับมหาวิทยาลัยฯ (ไม่ต้องส่ง Portfolioมาให้กับมหาวิทยาลัยฯ)
โดยส่งเอกสารมายัง  ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา (กำแพงแสน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  เลขที่ 1หมู่ 6
ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

E-mail :
Sarintorn17@
Yahoo.co.th

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม  
ถึงวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2554

มหาวิทยาลัย ฯ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ฯ

 

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2555

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ตัวจริง)ทาง www.kps.ku.ac.th  และแจ้งข้อมูลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯ ทราบ

 

วันพุธที่ 11 มกราคม 2555

นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก (ตัวจริง) มาสอบสัมภาษณ์ที่อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯโดยลงทะเบียนเข้าสอบสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา 08.30 – 10.00 น.

 

วันอังคารที่ 17 มกราคม  2555

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ครั้งที่ 1 / 2555  เพื่อพิจารณารายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกตัวจริง

 

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2555

สอบสัมภาษณ์นักเรียน (สำรอง) ที่อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ

 

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2555

ประกาศผลการคัดเลือกทาง www.kps.ku.ac.th 

 

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555

นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกรายงานตัวเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน  ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย

 

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555

วันสุดท้ายของการขอสละสิทธิ์เข้าศึกษาต่อฯ

 

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนส่งรายชื่อไปยังสำนักทะเบียนและ
ประมวลผล เพื่อออกเลขประจำตัวนิสิต และตัดสิทธิ์การรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ในระบบกลาง (Admissions)

 

หมายเหตุ : ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจัดเรียงลำดับรายชื่อนักเรียนตัวจริง และตัวสำรอง โดยขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจัดเรียงรายชื่อนักเรียนในอันดับสำรอง สาขาละ 5 คน ในกรณีที่นักเรียนไม่เต็มตามจำนวนรับ การพิจารณารายชื่อนักเรียนในอันดับสำรองเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ให้อยู่ในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยฯ

•การรายงานตัวเข้าศึกษา

นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก

ต้องไปรายงานตัวเข้าศึกษา ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม

พร้อมชำระค่ายืนยันสิทธิ์ ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.30 – 12.00 น. 

***************************************************************************************** 

** ค่ายืนยันสิทธิ์จะถูกโอนเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา 2555  

เมื่อนักเรียนมาลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัยฯ

ประกาศสำหรับนักเรียนที่สมัครโควตาเด็กดีฯ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

และคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ฉบับปรับปรุง)

*******************************

                         เนื่องจากมีการเลื่อนการประกาศผล GAT/PAT จากเดิมวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ ดังนั้นนักเรียนที่สมัครโครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สาขาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ศึกษา พลศึกษาและสุขศึกษา และสาขาภาษาอังกฤษศึกษา  ต้องมีคะแนน PAT ๕ (ความถนัดทางวิชาชีพครู) และนักเรียนที่สมัครคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนทุกสาขาต้องมีคะแนน PAT ๓ (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์) กรุณาส่งเอกสารการสมัครสอบในรายวิชาดังกล่าวพร้อมกับใบสมัครให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการพิจารณาเข้าสอบสัมภาษณ์ และให้นำสำเนาผลคะแนนสอบมามอบให้กับมหาวิทยาลัยฯ ในวันรายงานตัวคือวันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อฯ