จันทร์, เมษายน 23, 2018

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

               เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรในสาขาวิชาชีพที่เป็นสหวิทยาการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ทำงานเกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาพในกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และทำงานในหน่วยงานเอกชน เช่น ฟิตเนส  ศูนย์สุขภาพ เป็นต้น  นอกจากนั้นยังสามารถทำงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเป็นเลิศทางการกีฬาในสมาคมการกีฬาหรือในทีมกีฬาประเภทต่าง ๆ

•การรายงานตัวเข้าศึกษา

นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก

ต้องไปรายงานตัวเข้าศึกษา ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม

พร้อมชำระค่ายืนยันสิทธิ์ ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.30 – 12.00 น. 

***************************************************************************************** 

** ค่ายืนยันสิทธิ์จะถูกโอนเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา 2555  

เมื่อนักเรียนมาลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัยฯ

ประกาศสำหรับนักเรียนที่สมัครโควตาเด็กดีฯ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

และคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ฉบับปรับปรุง)

*******************************

                         เนื่องจากมีการเลื่อนการประกาศผล GAT/PAT จากเดิมวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ ดังนั้นนักเรียนที่สมัครโครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สาขาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ศึกษา พลศึกษาและสุขศึกษา และสาขาภาษาอังกฤษศึกษา  ต้องมีคะแนน PAT ๕ (ความถนัดทางวิชาชีพครู) และนักเรียนที่สมัครคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนทุกสาขาต้องมีคะแนน PAT ๓ (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์) กรุณาส่งเอกสารการสมัครสอบในรายวิชาดังกล่าวพร้อมกับใบสมัครให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการพิจารณาเข้าสอบสัมภาษณ์ และให้นำสำเนาผลคะแนนสอบมามอบให้กับมหาวิทยาลัยฯ ในวันรายงานตัวคือวันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อฯ