Saturday, November 25, 2017

เกณฑ์การพิจารณาผลงาน (peer review)

เกณฑ์การพิจารณาผลงาน (peer review)

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
2 คน 1 คน

หมายเหตุ จำนวนผู้ทรงคุณวุฒิตามความเหมาะสมของแต่ละสาขา