Wednesday, September 27, 2023

เกณฑ์การพิจารณาผลงาน (peer review)

เกณฑ์การพิจารณาผลงาน (peer review)

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
2 คน 1 คน

หมายเหตุ จำนวนผู้ทรงคุณวุฒิตามความเหมาะสมของแต่ละสาขา